JOIST

Business Innovation Park

Πλήρες branding project για το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (IED).

Βήμα Πρώτο – Ονοματοδοσία: Αντιπροσωπευτικό, συνοπτικό, εύηχο, οπτικά λειτουργικό, φρέσκο αλλά με αρχετυπικούς συνειρμούς, το όνομα του Κέντρου περιγράφει τον βασικότερο στοιχείο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, το ‘’στήριγμα’’ και το ‘’δεσμό’’, αυτόν που υπάρχει και αυτόν που επιδιώκεται, αυτόν που καταφέραμε και αυτόν που οραματιζόμαστε. Είναι λοιπόν ένα στήριγμα που το χαιρόμαστε και ένας δεσμός που τον απολαμβάνουμε: JOIST.

Βήμα Δευτερο – Παρουσίαση προσφερόμενων υπηρεσιών: Οι επτά αρχικές κατηγορίες υπηρεσιών συμπτύχτηκαν σε έξι και αντιστοιχήθηκαν οπτικά με τα κομμάτια ενός tangram, καθένα χρωματισμένο διαφορετικά. Αυτά, συγκεντρωμένα σε ένα χώρο, περιμένουν τη δημιουργικότητα των επιχειρηματιών, που θα επιλέξουν τους κατάλληλους για αυτούς συνδυασμούς, ώστε να σχηματίσουν το δικό τους όραμα. Κάθε κομμάτι προσκαλεί για τη χρήση του με μία σύντομη προτροπή, που περικλείει όλες του τις δυνατότητες (produce, work, meet & present, organize, fund, play).

Βήμα Τρίτο – Λογοτύπηση: Τα προηγούμενα βήματα οπτικοποιήθηκαν σε έναν περιεκτικό λογότυπο. Το σύμβολο είναι ένα μονόγραμμα, που συνεχίζει να βασίζεται στη λογική του αρχαίου κινεζικού mind game. Δύο απλές γεωμετρικές φόρμες συνθέτουν το αρχικό ‘’J’’ της επωνυμίας, με τρόπο τέτοιο που να επικοινωνεί δύο διακριτούς συμβολισμούς: η συμπαγής δομή του αναπαριστά μία θέση εργασίας και το εσωτερικό τμήμα του περιγράμματος σχηματίζει ένα βέλος, που προτρέπει σε μία είσοδο (enter). Η τυπογραφία της επωνυμίας είναι απλή και σύγχρονη, ενόσω ή ιδιαιτερότητά της ενισχύεται με τομές, στις ίδιες μοίρες με αυτές του συμβόλου. Έτσι, σύμβολο και τυπογραφία αλληλοϋποστηρίζονται. To tagline συμμετέχει ως μία δοκός που διατρέχει και επιστεγάζει την επωνυμία. Η σύνθεση αποκτά ένα ακόμη διακριτό χαρακτηριστικό με το ιώδες χρώμα της, που επιλέχθηκε για να υπογραμμίσει τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα.

Βήμα Τέταρτο – Εταιρική Ταυτότητα: Μία σειρά εφαρμογών εταιρικής ταυτότητας αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να επικοινωνούν, εσωτερικά στο Κέντρο και εξωτερικά στην αγορά, τις αξίες και το όραμα της καινοτόμας επιχειρηματικότητας, όπως την αντιλαμβάνονται οι συντελεστές του JOIST.

Συνολικά, το branding project σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε έτσι ώστε να μεταδίδει το μήνυμα: ας το κάνουμε μαζί (do together)!

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: aether:arch

A full branding project for a Business Innovation Park, an Institute of Entrepreneurship Development (iED) initiative.

First Step – Naming: Representative, concise, pleasing to the ear, visually operating, fresh though communicating archetypical connotations, the name of the Park describes the cornerstone of the business development, the ‘’supportive pillar’’ and the ‘’bond’’, a ‘’nexus’’, an existing one and a pursuing one, the one that we achieved and the one that we envision. It is therefore a delighted pillar and a pleasant bond: it’s JOIST.

Second Step – Services Concept: The initially seven service categories reduced to six and visually commensurate the pieces of a tangram, each one with a discrete color. All assembled in a common space they are expecting the entrepreneur’s creativity, who will create their unique combinations in order to form their own visions. Each peace invites its use with a brief encouragement, which is actually describes its potentials (produce, work, meet & present, organize, fund, play).

Third Step – Logotype: The previous steps visualized in a comprehensive logotype. The symbol is a monogram, based in the same ancient Chinese game mind set. Two simple geometrical forms compose the initial ‘’J’’ of the brand name. Doing so, it communicates two distinguishable meanings: the compact structure depicts a working position and the internal part of the outline shapes an arrow, prompting to an enter/entre. The brand name typography is simple and modern, while its distinctiveness empowered by cuttings, following the symbols degrees. Thus, symbol and typography are in mutual support. Tagline is taking part being a joist that traverses and houses the brand name. Synthesis gains one more discrete characteristic with its mauve color, chosen to underline the singularity and dissimilarity.

Fourth Step – Corporate Identity: A series of corporate identity applications developed to communicate, internally to the Park and externally to the market, the values and visions of innovative entrepreneurship, in a way that brings forward the JOIST way of doing things.

Overall, the project broadcasts the message: do together!

Αrchitectural design: aether:arch

JOISTJOISTJOISTJOISTJOISTJOISTJOIST